Xin Zhao   image


    Xin Zhao

     Office: KRAN 689

     E-mail: zhao269@purdue.edu

     PhD Student

 

 

Started MS studies in January 2013.

Xin started PhD studies in August 2014.