ABOUT US

Led by Purdue University’s College of Agriculture and College of Health and Human Sciences in collaboration with Catholic Relief Services (CRS), Indiana University and Cornell University, this five-year project is addressing malnutrition challenges in the Lao People's Democratic Republic by helping to strengthen research capabilities at key institutions. The team works closely with the Lao Ministry of Health (MOH) to bolster knowledge and skills in various areas related to food security and human nutrition. The project is made possible through support from USAID as a supplement to a USAID Cooperative Agreement #7200AA18CA00009 (LASER-PULSE) to Purdue University.

ໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃນການຄົ້ນຄວ້າທາງດ້ານໂພຊະນາການ ແມ່ນໂຄງການໄລຍະ 5 ປີ ທີ່ມີຈຸດປະສົງເພື່ອຊ່ວຍແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍ ທາງດ້ານການຂາດໂພຊະນາການໃນ ສປປລາວ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນໂດຍອົງການພັດທະນາສາກົນປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ  ແລະ ນຳພາໂດຍ ມະຫາວິທະຍາໄລ ກະສິກຳເພີດູ, ດວ້ຍຄວາມຮວ່ມມືຈາກ ວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດສຸຂະພາບ ແລະ ມະນຸດສາດ ຂອງ ເພີດູ, ມະຫາວິທະຍາໄລ ອີນເດຍນາ  ແລະ ອົງການບັນເທົາທຸກກາໂຕລິກ. ໂຄງການນີ້ດຳເນີນການ ໂດຍການເປັນສວ່ນໜື່ງ ຂອງໂຄງການ ເລເຊີ ພາວຊ໌ ຮ່ວມກັບ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກຂອງລາວ. ເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການແມ່ນເພື່ອຊ່ວຍເສີມສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ ໃນການຄົ້ນຄ້ວາ ໃນສະຖາບັນທີ່ເຮັດຄົ້ນຄວ້າເປັນຫລັກ ລວມໄປເຖີ່ງສະຖາບັນການສຶກສາຂັ້ນສູງ.

 

Project press release

Contact Us

Prof. Gerald Shively
Project Director
International Programs in Agriculture
Purdue University
shivelyg@purdue.edu

 

USAID Logo
Purdue Logo
Indiana University Logo
CRS Logo
MOH Logo
Laser Pulse Logo
Purdue Applied Research Institute Logo